Nabór na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W AUGUSTOWIE OGŁASZA NABÓR NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późń. zm. ) w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późń. zm.).

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia,
- wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Kserokopia dokumentu tożsamości kandydata.
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem ,,Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, przy ul. Wojska Polskiego 1.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz sposobu jego wynagradzania udzieli: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, tel. 87 64 45 430.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2011-11-03

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2011-11-03