Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

Deklaracja dostępności strony BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Dźwilewska.
 • E-mail: mops.informatyk@urzad.augustow.pl
 • Telefon: 87 64 45 430

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
 • Adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów
 • E-mail: mops@urzad.augustow.pl
 • Telefon: 87 64 45 430

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia – od strony ulicy Wojska Polskiego oraz od podwórka. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od strony podwórka znajduje się podjazd.

Przy wejściu od strony podwórka znajduje się dzwonek, którego mogą użyć osoby, mające problem z poruszaniem się do zasygnalizowania potrzeby obsłużenia bez konieczności wchodzenia na piętro.

Dla osób na wózkach jest dostępny tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku brak jest windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku od strony podwórka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2020-03-31