Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

 

Ogłoszenie Nr 2/2021

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora (1 osoba)

1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1,

16-300 Augustów

2. Stanowisko i warunki zatrudnienia:

 • podinspektor

 • praca administracyjno- biurowa, obsługa monitora ekranowego,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

 • brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

 • praca w siedzibie Ośrodka, budynek piętrowy, brak windy.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Augustów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

3. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe – kierunek prawo, politologia, administracja lub ekonomia,

 • znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, ustawy o pożytku publicznym, o zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego

 • znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji – Microsoft Office (Word, Exel)

4. Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej,

 • biegła znajomość przepisów prawa w wymienionych zakresach i umiejętność odpowiedniego ich stosowania,

 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny

 • odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 • sporządzanie wniosków o dotacje w ramach otwartych konkursów wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

 • prace administracyjne związane z tworzeniem i rozliczaniem dokumentów związanych z realizacją projektów,

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 • współpraca z różnymi podmiotami na rzecz realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Augustowa na lata 2017-2025,

 • sporządzanie merytorycznej sprawozdawczości Ośrodka we współpracy ze sprawozdawczością finansową,

 • sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej.

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy zawierający szczegółowy przebieg pracy kandydata oraz szczegółowy przebieg nauki z nazwami ukończonych szkół i uczelni,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy do celów rekrutacyjnych (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),

 • kserokopie lub odpis dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o ukończeniu studiów),

 • ewentualny staż pracy, kserokopie świadectw pracy oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę lub kserokopię umowy o pracę,

 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych) (Dz.U.UE.L119/1), zwanego „RODO”.

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

7. Termin i miejsce składnia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w MOPS Augustów” w terminie do 30.04.2021r. do godziny 12.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka)

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1.

 

Augustów, dnia 20.04.2021r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Jolanta Sołtys

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1 16-300 Augustów. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 87 6445430 lub adresem e-mail: (mops@urzad.augustow.pl) (dalej jako „ADO”).

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: itrs@gmail.com.

 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w szczególności ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 4. ADO udostępni dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lat od daty zakończenia rekrutacji.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  -
  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  -
  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 8. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2021-04-20

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2021-04-20

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2021-02-25