Regulamin naboru

Zarządzenie Nr 2/2009

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie.

Na podstawie art. 11 — 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie w brzmieniu wskazanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy kierownika Ośrodka.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2006 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie oraz Aneks nr 1 do Regulaminu wprowadzony dnia 02 sierpnia 2007r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Augustowie

mgr Teresa Dobko

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę o pracownikach samorządowych,

2) Regulaminie — należy przez to rozumieć Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

3) Kierowniku — należy przez to rozumieć Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,

4) Ośrodku — należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie,

5) stanowisku urzędniczym — należy przez to rozumieć również kierownicze stanowisko urzędnicze.

 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.
 2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony inny pracownik.
 3. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej podejmuje Kierownik — z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.
 5. Kierownik komórki organizacyjnej jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać wniosek o zatrudnienie pracownika wraz z opisem stanowiska pracy w celu przeprowadzenia procedury naboru. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Nabór przeprowadza się w drodze postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział 2

Powołanie Komisji rekrutacyjnej

 1. Za przeprowadzenie naboru odpowiada Komisja rekrutacyjna powoływana każdorazowo zarządzeniem Kierownika.
 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
 3. W skład Komisji wchodzą:

1) Kierownik,

2) Z-ca Kierownika Ośrodka,

3) pracownik prowadzący sprawy kadrowe,

4) inne osoby wskazane przez Kierownika, dysponujące odpowiednią wiedzą.

Rozdział 3

Etapy naboru

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Wstępna selekcja kandydatów — analiza dokumentów aplikacyjnych.
 4. Poinformowanie kandydatów o spełnieniu wymagań formalnych.
 5. Selekcja końcowa kandydatów:

1) test kwalifikacyjny i/lub

2) rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Ogłoszenie wyników naboru.
 3. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

Rozdział 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka. Możliwe jest ogłoszenie o naborze w prasie lub Powiatowym Urzędzie Pracy.
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

1) nazwę i adres Ośrodka,

2) określenie stanowiska,

3) określenie rodzaju umowy o pracę,

4) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

5) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,

6) wskazanie wymaganych dokumentów,

7) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

- życiorys (curriculum vitae)

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły średniej lub szkoły wyższej, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata lub magistra) i ewentualny staż pracy,

- kwestionariusz osobowy

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

 1. Ogłoszenie o naborze może określać inne dokumenty wymagane do przedłożenia.
 2. Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały dokumentów.
 3. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.
 5. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział 5

Wstępna selekcja kandydatów

 1. Komisja rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów złożonych przez kandydatów.
 2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 3. Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne ogłoszone w naborze.
 4. Komisja rekrutacyjna informuje telefonicznie kandydatów o spełnieniu przez nich wymagań formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru.

Rozdział 6

Kwalifikacja końcowa kandydatów

 1. Na kwalifikacje końcową składają się:

1) test kwalifikacyjny i/lub

2) rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
 2. Na test kwalifikacyjny składają się pytania przygotowane przez Komisję rekrutacyjną.
 3. Odpowiedzi na pytania są punktowane. Komisja rekrutacyjna określa liczbę pytań i maksymalną liczbę punktów do przyznania.
 4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna pozwala zbadać:

1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań,

2) posiadaną wiedzę na temat Ośrodka,

3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

4) cele zawodowe kandydata.

 1. Podczas rozmowy każdy członek komisji przydziela punkty w skali 0-10.
 2. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozdział 7

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Po zakończeniu procedury naboru Komisja rekrutacyjna sporządza protokół. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru,

5) skład komisji przeprowadzającej nabór.

Rozdział 8

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Ośrodku oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 2. Informacja o wynikach naboru zawiera:

1) nazwę i adres Ośrodka,

2) określenie stanowiska,

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

 1. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
 2. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Kierownik.
 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Rozdział 9

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zniszczone lub na życzenie kandydata mogą być odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2009-04-27

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2009-04-27