OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach naboru nr 7/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski

 

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach naboru nr 7/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski. Cel główny I: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD-Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia. Cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy

Na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ogłasza otwarty nabór Partnera, spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zainteresowanych utworzeniem partnerstwa którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu w ramach poddziałania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania-Kanał Augustowski. Cel główny I: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD-Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia. Cel szczegółowy 1.1 Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy.

Treść ogłoszenia w załączniku:

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2018-02-20

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2018-02-20