Ogłoszenie o partnerze 7.2.1 2017

Kategoria aktualności 1

OGŁOSZENIE o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ogłasza otwarty nabór Partnera, spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zainteresowanych utworzeniem partnerstwa którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przypadku przystąpienia Partnerstwa do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1. Liderem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.

Celem Partnerstwa będzie realizacja projektu na rzecz wsparcia rodzin z terenu miasta Augustowa w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

Wyłoniony Partner wspólnie z Liderem opracuje:

 1. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, zgodną z dokumentami dotyczącymi realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 2. wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów ogłoszonej dokumentacji konkursowej lub wezwania do złożenia wniosku.

 3. umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu.

I. Zakres działań/zadań merytorycznych planowanych do przekazania wyłonionemu Partnerowi w ramach realizowanego przez Partnerstwo projektu:

Zakres realizacji działań (w tym kryteria naboru uczestników, planowaną liczbę osób objętych wsparciem, program i metody prowadzonych działań, podział działań pomiędzy

poszczególnych partnerów, okres realizacji, wielkość finansowania itp.) zostanie ustalony przez wyłonionego do realizacji zadania Partnera oraz MOPS podczas opracowywania szczegółowej koncepcji realizacji zadania.

Głównym zadaniem projektu będzie zwiększenie dostępu do następujących usług społecznych skierowanych do rodzin z terenu Gminy Miasta Augustów:

a. asystent rodziny,

b. praca z rodziną poprzez:

1) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;

2) terapię i mediację;

3) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

4) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”, grupowych zajęć edukacyjnych w zakresie pełnienia właściwych ról w rodzinie.

II. Warunki uczestnictwa w naborze.

 1. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm), spełniające łącznie następujące warunki:

 1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach opracowanego projektu działań w wysokości odpowiadającej wielkości budżetu przypisanego danemu Partnerowi.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 6) zadeklarują gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 1. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 8) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 1. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 9) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 1. Prowadzące działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, których zakres działalności statutowej określony w statucie lub dokumencie równoważnym obejmuje zadania określone w złożonej ofercie współpracy. Warunek zostanie sprawdzony na podstawie analizy treści złożonej oferty (pkt. 10) metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

 1. Zakłada się przystąpienie do realizacji pojedynczego zadania przez jednego partnera polegającego na zorganizowaniu następujących form wsparcia uczestnikom projektu:

1) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;

2) terapię i mediację;

3) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

4) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”, grupowych zajęć edukacyjnych w zakresie pełnienia właściwych ról w rodzinie.

 1. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów.

 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa z jednym lub wszystkimi wyłonionymi partnerami, w szczególności w następujących przypadkach:

  1. Braku porozumienia pomiędzy partnerami w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu

  2. Odstąpienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego od planów realizacji projektów w ramach poddziałania 7.2.1.

  3. W innych uzasadnionych przypadkach.

III. Kryteria stosowane przy wyborze Partnera.

Lp.

Opis kryterium

Maksymalna Punktacja

1.

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

10 pkt

2.

Wkład partnera w realizację projektu (zasoby partnera, które mogą być wykorzystane podczas realizacji projektu np. kadrowe, lokalowe itp.)

30 pkt

3.

Jakość przedstawionej koncepcji działań, z uwzględnieniem innowacyjności, kompleksowości i komplementarności, oceny dostępnych podmiotowi zasobów organizacyjnych i kadrowych. Szczególnej ocenie podlegać będą elementy koncepcji mogące przyczynić się pośrednio i bezpośrednio do osiągnięcia celu.

30 pkt

4.

Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskie.

20 pkt

5.

Doświadczenie w realizacji działań (programów/projektów) o charakterze zbliżonym do przedstawionego w złożonej ofercie współpracy (niezależnie od źródła ich finansowania).

10 pkt

IV. Warunki i termin składania dokumentów.

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wypełniają ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Projekt Partnerski Poddziałanie 7.2.1” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, przy ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów.

Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: 11 maja 2017r., godz. 1500.

Decyduje data wpływu .

 1. Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:

  1. aktualny odpis z rejestru KRS,

  2. aktualny statut organizacji lub dokument równoważny,

  3. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty np. rekomendacje, referencje,

wykaz i CV kluczowych ekspertów – min. 2 osoby, oraz wykaz i CV kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Partnerstwa i Projektu. Do każdego CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z poz. zm.) oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

 1. Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie oraz przesłanie drogą elektroniczną skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania. Dokumenty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Kierownika MOPS w Augustowie.

V. Wyniki naboru.

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie http://bip.mops.augustow.eu/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 1, tel. 87 6445430 wew. 34 w godzinach od 700 - 1500

Załącznik nr 1

OFERTA WSPÓŁPRACY

W ramach otwartego naboru Partnerów do projektu w ramach poddziałania 7.2.1

OBSZAR/Y ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

(zgodny z pkt I ogłoszenia)

 1. Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę

 1. KRS

 1. NIP

 1. Dokładny adres, telefon

 1. Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu

(imię, nazwisko, tel. kontaktowy)

 1. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań /prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola/

tak

nie

 1. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość do współpracy z wyłonionymi w trakcie naboru partnerami na etapie wspólnego opracowania koncepcji projektu oraz zasad zarządzania strategicznego projektem oraz współpracy z MOPS na etapie wspólnego opracowania szczegółowej koncepcji zadania przekazanego do realizacji partnerów. /prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola/

tak

nie

 1. Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870).

tak

nie

 1. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu wyrażam zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w niniejszej ofercie.

tak

nie

 1. Zakres działalności statutowej zgodnej z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy (na podstawie zapisów w statucie lub dokumencie równoważnym).

 1. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

1

Nazwa Projektu:

324

Okres realizacji:

Program operacyjny / działanie / poddziałanie:

7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Status realizatora (lider czy partner):

Grupa docelowa:

Krótka charakterystyka:

Wartość Projektu:

Status realizacji (planowany, w trakcie realizacji, zakończony, rozliczony):

 1. Doświadczenie w realizacji działań/programów/projektów o charakterze zbliżonym do przedstawionego w niniejszej ofercie.

  1.

  Krótki opis działań/projektów/programów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat lub jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie:

  2.

  Osiągnięte rezultaty/efekty działań/projektów/programów, w tym liczba osób, które ukończyła realizację działań wskazanych w pkt 1 (przez osoby, które ukończyły realizację działań należy rozumieć wszystkich, którzy w tym okresie zakończyli planowo realizację działań oraz przerwali z jakiegokolwiek powodu realizację działań):

 2. Ogólna koncepcja realizacji zadania.

1.

Cel projektu:

2.

Planowane działania (szczególny nacisk należy położyć na jasny opis proponowanych działań

odzwierciedlający jakości proponowanych usług).

3.

Zakładane rezultaty:

4.

Zasoby niezbędne do realizacji projektu, w szczególności w zakresie możliwości organizacyjnych i doświadczenia kadry:

 1. Oświadczenie.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu oraz w przedłożonych dokumentach (załącznikach) są aktualne na dzień dzisiejszy.

Imię i nazwisko:

Miejsce, data, podpis osoby upoważnione:

Uwagi Komisji dotyczące oferty i wymaganych załączników:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2017-04-20

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2017-04-20

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2017-04-20