Gminna Strategia na lata 2006-2016

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było

na udzielanie pomocy bliźniemu”

M. Gogol

Gminna Strategia

Rozwiązywania Problemów Społecznych

Miasta Augustów

na lata 2006 — 2016

Spis treści

1. Wprowadzenie. 3

2. Zgodność celów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z celami polskich strategii na różnych poziomach oraz z polskim ustawodawstwem.4

2.1 Zgodność z krajowymi i lokalnymi strategiami4

2.2 Podstawy prawne w zakresie planowania polityki społecznej w Unii Europejskiej6

2.3 Wykaz aktów prawnych odnoszących się do polityki społecznej6

3. Charakterystyka Miasta Augustów.. 9

4. Diagnoza sytuacji społecznej na terenie Gminy miejskiej Augustów.. 27

4.1 Pomoc społeczna w Augustowie. 27

4.2 Organizacje non profit działające na terenie Augustowa. 32

5. Diagnoza sytuacji społecznej na terenie Miasta Augustów.. 34

5.1 Bezrobocie. 34

5.2 Ubóstwo. 47

5.3 Niepełnosprawność i problemy osób starszych. 48

5.4 Uzależnienia. 65

5.5 Rodzina dysfunkcyjna. 67

5.5.1 System opieki nad dzieckiem.. 71

5.6 Bezdomność. 75

5.7 Przestępczość. 80

6. Analiza SWOT.. 89

7. Misja, Priorytety i cele operacyjne. 96

8. Wdrażanie strategii127

8.1 Zasady realizacji strategii127

8.2 Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi.129

9.Zakończenie. 130


1. Wprowadzenie

Wraz z zaliczeniem Polski w poczet państw Unii Europejskiej, samorządy gminne stanęły przed obowiązkiem przejęcia na siebie wielu zadań na obszarze polityki społecznej. Podstawę prawną stanowi tu art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 roku. Znajdujemy w niej zapis, mówiący, iż: „...opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka — jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy”.

Zwiększająca się ilość problemów społecznych, a także ich specyfika, uzależniona od typu społeczeństwa, jak i warunków prawno-ekonomicznych, stawiają jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina przed niezwykle ważnym, jak i trudnym zadaniem. Od efektywności rozwiązywania problemów społecznych zależy bowiem funkcjonowanie społeczności lokalnej. Pełnię osiąga ona, gdy jest w stanie skutecznie realizować swoje cele oraz zaspokajać potrzeby swych członków na różnych płaszczyznach.

Specyfika problemów społecznych leży w jej złożonej strukturze. Bardzo często wiele trudności przysparza identyfikacja problemu. Powodem tego jest fakt, iż problemy społeczne nie występują w pojedynkę. Zazwyczaj pojawienie się jednego problemu implikuje powstanie innego, np. bezrobocie powoduje ubóstwo, ubóstwo zaś przygotowuje dobry grunt pod rozwój patologii, które, z kolei, przyczyniają się do dysfunkcji rodziny, problemów wychowawczych itp. Zatem, by w jak największym stopniu minimalizować skutki problemów społecznych, należy dobrze zdiagnozować ich źródło, by podjęte działania były efektywne od samego początku. Istnieją 4 mechanizmy rozpoznawania problemów społecznych:

  1. odwołanie się do opinii publicznej, np. poprzez przeprowadzanie cyklicznych sondaży;
  2. odwołanie się do opinii osób piastujących eksponowane pozycje;
  3. odwołanie się do opinii ekspertów (socjologów);
  4. odwołanie się do istnienia w danym społeczeństwie ruchów indywidualnych i społecznych, powstałych spontanicznie jako reakcja ludzi na problemy, np. Monar, Markot

Również zdefiniowanie problemu społecznego nie jest, wbrew pozorom, sprawą łatwą. W socjologii istnieje wiele szkół podejścia do problemów społecznych. Jednakże w przypadku polskiej rzeczywistości społecznej najtrafniejsza wydaje się być definicja prof. B. Misztal (2000), zgodnie z którą problemy społeczne są efektem procesu społecznego, który jest niezgodny z systemem wartości i ocen charakteryzujących dany etap rozwoju społeczeństwa ze względu na swoje natężenie, zakres występowania lub widzialność społeczną, oceniany jako uciążliwy dla całego społeczeństwa albo niektórych jego grup.[1]

Cała Starategia znajduje się w załączonym pliku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl


[1]Misztal B. „Teoria socjologiczna a praktyka społeczna”, Towarzystwo Autorów i Wydaw. Prac Naukowych Universitas, Kraków 2002

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2006-04-11

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2006-04-11