Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej powyżej 193.000 euro

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów, tel. (087) 6445430, fax. (087) 6445430.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami: Grażyna Matys, Agnieszka Filipow.

II. Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony.

III. Przedmiot zamówienia:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych w:

1. Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1 – przewidywana ilość do wydania: 100 posiłków dziennie,

2. Szkole Podstawowej Nr 4, ul. M. Konopnickiej 5 – przewidywana ilość do wydania: 50 posiłków dziennie,

3. Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21 – przewidywana ilość do wydania: 26 posiłków dziennie,

4. Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35 – przewidywana ilość do wydania: 40 posiłków dziennie,

5. Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 – przewidywana ilość do wydania: 30 posiłków dziennie,

oraz dla:

6. osób korzystających ze Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6 w Augustowie (osoby bezdomne i inne, które własnym staraniem nie mogą przygotować sobie posiłków) – przewidywana ilość: 55 posiłków dziennie,

7. pozostałych mieszkańców Augustowa – przewidywana ilość do wydania: 260 posiłków dziennie,

Szacunkowe liczby wydawanych posiłków mogą ulegać zmianie (plus, minus) 30% w skali miesiąca, w zależności od pozyskania środków w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku oraz ilości osób/rodzin spełniających kryteria do otrzymywania posiłków.

Udostępnia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej http://mops-augustow.pbip.pl od dnia 28.10.2011r., tj. daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia tych warunków: według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach.

V. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2012 – 31.12.2012r.

VI. Termin związania ofertą: 60 dni

VII. Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- dopuszcza składanie ofert częściowych.

W zakres zamówienia wchodzą następujące części:

1. Cześć I: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1.

2. Część II: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4, ul. M. Konopnickiej 5.

3. Część III: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21.

4. Część IV: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35.

5. Część V: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41.

6. Część VI: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6,

7. Część VII: Przygotowywanie i wydanie gorących posiłków w punktach Wykonawcy na terenie miasta Augustowa.

VIII. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł dla każdej części zamówienia.

IX. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, do dnia 8 grudnia 2011r., do godz. 1000.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, dnia 8 grudnia 2011r., godz. 1015.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza i nie przewiduje korzystać z wyżej wymienionych narzędzi.

XIII.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Augustów, dnia 28 października 2011r.

Ogłoszenie opublikowano:

- na tablicy ogłoszeń w Ośrodku,

- na stronie http://mops-augustow.pbip.pl,

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2011-10-28

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2011-10-28