Pytania dotyczące przetargu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących postępowania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Czy może zlożyć jeden oferent oddzielną ofertę na poszczególne części ( formularz ofertowy inny dla każdej z VII części ) czy tylko np. kilka formularzy- zalącznik nr 1, a pozostałe dokumenty w jednym egzemplarzu i w jednej kopercie, czy też każda część z dokumentami w oddzielnej kopercie.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt X podpunkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca może złożyć jedną ofertę. W tej ofercie Wykonawca składa jeden formularz ofertowy, podając cenę posiłku oraz zaznacza w dalszej części formularza, których części postępowania dotyczy oferta.

Kierownik MOPS
Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2011-12-05