Ogłoszenie o przetargu na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów, tel. (087) 6445430, fax. (087) 6445430.

II. Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony.

III. Przedmiot zamówienia:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych w:

1. Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21 — przewidywana ilość do wydania: 31 posiłków dziennie,

2. Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35 — przewidywana ilość do wydania: 54 posiłki dziennie,

3. Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 — przewidywana ilość do wydania: 35 posiłków dziennie,

oraz dla:

4. osób korzystających ze Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6 w Augustowie (osoby bezdomne i inne, które własnym staraniem nie mogą przygotować sobie posiłków) — przewidywana ilość: 66 posiłków dziennie,

5. pozostałych mieszkańców Augustowa — przewidywana ilość do wydania: 357 posiłków dziennie,

Szacunkowe liczby wydawanych posiłków mogą ulegać zmianie (plus, minus) 30% w skali miesiąca, w zależności od pozyskania środków w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku oraz ilości osób/rodzin spełniających kryteria do otrzymywania posiłków.

Udostępnia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej http://mops-augustow.pbip.pl od dnia 22.11.2012r., tj. daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia — wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków o wartości co najmniej 40.000 zł brutto rocznie,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2013 — 31.12.2013r.

VI. Termin związania ofertą:30 dni

VII. Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- dopuszcza składanie ofert częściowych.

W zakres zamówienia wchodzą następujące części:

1. Część I: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21.

2. Część II: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35.

3. Część III: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41.

4. Część IV: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6,

5. Część V: Przygotowywanie i wydanie gorących posiłków w punktach Wykonawcy na terenie miasta Augustowa.

VIII. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert:

cena ofertowa — 100 %

- część I, II i III postępowania:

cena oferty uwzględnia wartość brutto za 1 pełny gorący posiłek (obiad)
w punkcie wydawania posiłków,

- część IV i V postępowania:

cena oferty uwzględnia wartość brutto za 1 pełny gorący posiłek (obiad)
w punkcie wydawania posiłków — 95% oraz cena zupy w punkcie wydawania posiłków - 5 %.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, do dnia 5 grudnia 2012r., do godz. 1000.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, dnia 5 grudnia 2012r., godz. 1015.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza i nie przewiduje korzystać z wyżej wymienionych narzędzi.

XIII.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Augustów, dnia 22 listopada 2012r.

Ogłoszenie opublikowano:

- na tablicy ogłoszeń w Ośrodku,

- na stronie http://mops-augustow.pbip.pl,

- w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kierownik MOPS
Teresa Dobko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2012-11-22

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2012-11-22