Ogłoszenie o przetargu na węgiel

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej do 200.000 euro

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów, tel. (087) 6445430, fax. (087) 6445430.

Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa węgla wraz z dowozem do domów klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, zgodnie z wartością określoną w decyzji administracyjnej przyznającej to świadczenie.

Przewidywana wielkość zamówienia w roku 2013 – 110 ton.

Szacunkowa ilość dostaw węgla może ulec zmianie (plus, minus) 25%.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej http://mops-augustow.pbip.pl od dnia 26.11.2012r., tj. daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia tych warunków: według formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2013 – 31.12.2013r.

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie żąda wniesienia wadium od wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za 1 tonę węgla gat. I (z transportem) - 100 %.

Miejsce i termin składania ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, do dnia 10 grudnia 2012r., do godz. 1000.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, dnia 10 grudnia 2012r., godz. 1015.

Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza i nie przewiduje korzystać z wyżej wymienionych narzędzi.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Augustów, dnia 26 listopada 2012r.

Ogłoszenie opublikowano:

- na tablicy ogłoszeń w Ośrodku,

- na stronie http://mops-augustow.pbip.pl,

- w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kierownik MOPS
Teresa Dobko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2012-11-26

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2012-11-26