Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie spec. usług opiekuńczych

Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących postępowania wraz z wyjaśnieniami.


Pytanie:

Na podstawie działu VII SIWZ zwracam się o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

  1. Dotyczy działu III pkt 5 SIWZ proszę o wyjaśnienie czy przez terapię pedagogiczną należy także rozumieć terapię poznawczo – behawioralną, gdyż terapia pedagogiczna polega głównie na pracy z dyslektykami, terapia poznawczo – behawioralna obejmuje pracę z dziećmi autystycznymi.

  2. Dotyczy działu III pkt 16 proszę o sprecyzowanie pojęcia pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych i precyzyjne określenie czasu reakcji wykonawcy. Prosimy o pamiętanie, że wykonawca będzie również realizował zadania objęte przedmiotem zamówienia.

  3. Czy Wykonawca może sumować przed wpisaniem do tabeli stanowiącej załącznik nr 5 usługi jednego rodzaju wykonane w okresie rocznym na rzecz Zamawiającego.

  4. Jakiego typu zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania danych usług, czy chodzi i zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.


Odpowiedź:

Ad.1

W dziale III pkt 5 SIWZ zamawiający nie zamknął katalogu pożądanych specjalistów do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Według Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej terapię poznawczo – behawioralną mogą prowadzić profesjonalnie przygotowane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.


Ad.2

Przez stwierdzenie "pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych" zamawiający rozumie, że wykonawca wyjaśni sprawę pilną bez zbędnej zwłoki. Sprawy pilne to np. wyjaśnienie wniosków rodziców, wymagane uzupełnienie dokumentacji, wyjaśnienia w sprawach indywidualnych terapii itp. Precyzyjne określenie czasu reakcji wykonawcy nie jest możliwe, gdyż będzie to uzależnione od rodzaju sprawy pilnej i możliwości wykonawcy.


Ad.3

Przez zrealizowane usługi, o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ zamawiający rozumie zamówienie świadczone jednemu zamawiającemu przez określony czas. Usługi wykonane jednemu zamawiającemu w ciągu roku mogą być zsumowane, niezależnie od tego ile umów obejmowało zamówienie. Poświadcznie, że usługi zostały wykonane należycie również może zbiorczo obejmować wszystkie umowy.


Ad.4

Zamawiający nie żąda przedstawiania zaświadczeń lekarskich. Wymaga, aby wykonawca podpisał oświadczenie (załącznik nr 6), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają doświadczenie, kwalifikacje oraz posiadają zaświadczenie lekarskie (o ile takie jest wymagane) dopuszczające do wykonywania danego typu usługi.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2015-11-26

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2015-11-26