Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie i wydawanie posiłków

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro


I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów, tel. 87 6445430, fax. 87 6445430.


II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.


III. Przedmiot zamówienia:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych w:

 1. Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1 – przewidywana ilość do wydania: 72 posiłki dziennie,

 2. Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5 – przewidywana ilość do wydania: 26 posiłków dziennie,

 3. Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21 – przewidywana ilość do wydania: 25 posiłków dziennie,

 4. Zespole Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 1 – przewidywana ilość do wydania: 98 posiłków dziennie,

 5. Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35 – przewidywana ilość do wydania: 27 posiłków dziennie,

 6. Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 – przewidywana ilość do wydania: 19 posiłków dziennie,

oraz dla:

 1. pozostałych mieszkańców Augustowa – przewidywana ilość do wydania: 165 posiłków dziennie.

Szacunkowe liczby wydawanych posiłków mogą ulegać zmianie (plus, minus) 25% w skali miesiąca, w zależności od pozyskania środków w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku oraz ilości osób/rodzin spełniających kryteria do otrzymywania posiłków.


Udostępnia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej http://mops-augustow.pbip.pl od dnia 10.12.2015r., tj. daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca przedstawi aktualną decyzję właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o zatwierdzeniu zakładu,

 • posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, polegające na przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków, trwające przynajmniej przez pół roku, o wartości co najmniej 30.000 zł brutto,

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca potwierdzi tytuł prawny do lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki,

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI siwz. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

V. Termin realizacji zamówienia: 04.01.2016 – 31.12.2016r.


VI. Termin związania ofertą: 30 dni


VII. Zamawiający:

 • nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

 • dopuszcza składanie ofert częściowych.


W zakres zamówienia wchodzą następujące części:

 1. Część I: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1.

 2. Część II: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4, ul. Marii Konopnickiej 5.

 3. Część III: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21.

 4. Część IV: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Zespole Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 1.

 5. Część V: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35.

 6. Część VI: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41.

 7. Część VII: Przygotowywanie i wydanie gorących posiłków w punkcie Wykonawcy na terenie miasta Augustowa.


VIII. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert:

cena ofertowa – 95 %

- części I - VI postępowania:

cena oferty uwzględnia wartość brutto za 1 pełny gorący posiłek (obiad)
w punkcie wydawania posiłków,

- część VII postępowania:

cena oferty uwzględnia wartość brutto za 1 pełny gorący posiłek (obiad)
w punkcie wydawania posiłków – 95% oraz cena zupy w punkcie wydawania posiłków - 5 %.

doświadczenie – 5 %


X. Miejsce i termin składania ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, do dnia 18 grudnia 2015r., do godz. 900.


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, dnia 18 grudnia 2015r., godz. 915.


XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza i nie przewiduje korzystać z wyżej wymienionych narzędzi.


XIII. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.


Augustów, dnia 10 grudnia 2015r.


Ogłoszenie opublikowano:

 • na tablicy ogłoszeń w Ośrodku,

 • na stronie http://mops-augustow.pbip.pl,

 • w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Teresa Dobko
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2015-12-10

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2015-12-10