Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej 207.000 euro


I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów, tel. 87 6445430, fax. 87 6445430.


II. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.


III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – 500 godzin usług miesięcznie, dla średnio 20 osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zmianie (plus/minus) 20%.

Szacowana liczba osób odzwierciedla obecną liczbę osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba ta w czasie trwania zlecenia może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od liczby osób oraz zleceń wydanych przez lekarza.

Wartością przedmiotu zamówienia będzie iloczyn podanej przez Wykonawcę ceny 1 godziny zegarowej brutto i zakładanej (w okresie trwania umowy) liczby godzin usług, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu ceny brutto za 1 godzinę zegarową usługi i faktycznej liczby przepracowanych godzin.


Udostępnia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej http://mops-augustow.pbip.pl od dnia 20.11.2015r., tj. daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  • posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi o wartości co najmniej 50.000 zł brutto rocznie,

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI siwz. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.


V. Termin realizacji zamówienia: 04.01.2016r. – 30.06.2016r.


VI. Termin związania ofertą: 30 dni


VII. Zamawiający:

  • nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

  • nie dopuszcza składania ofert częściowych.


VIII. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert:

cena ofertowa – 95 %

doświadczenie – 5 %


X. Miejsce i termin składania ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, do dnia 03 grudnia 2015r., do godz. 1000.


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, dnia 03 grudnia 2015r., godz. 1015.


XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza i nie przewiduje korzystać z wyżej wymienionych narzędzi.


XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


Augustów, dnia 20 listopada 2015r.


Ogłoszenie opublikowano:

  • na tablicy ogłoszeń w Ośrodku,

  • na stronie http://mops-augustow.pbip.pl,

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Wprowadzający: Ignacy Rostkowski

Data modyfikacji: 2015-11-20

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2015-11-20