Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 03.12.2015r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia:

I. O wyborze najkorzystniejszej oferty


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:


- Fundację Pomocy Zdrowiu HARMONIA 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 11

Oferta spełniła wszystkie wymagania określone w siwz i uzyskała największą liczbę punktów:

 • cena: 95 pkt

 • doświadczenie: 2,5 pkt

Łącznie: 97,5 pkt.

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów (kryterium "cena")

Liczba punktów (kryterium "doświadczenie")

Liczba punktów oferty

1

MENTOR Ośrodek Szkolenia Kadr

organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o.

31-620 Kraków, Os. Bohaterów Września 1A lok.C

Oferta odrzucona

2

Lemon Moon Joanna Wichłacz-Sosnowska

04-320 Warszawa, ul. ks.Jana Sztuki 31 lok. 1B

Wykonawca wykluczony

3

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Os.Słoneczne 14

Oferta odrzucona

4

Fundacja Pomocy Zdrowiu HARMONIA

16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 11

95

2,5

97,5

5

LIDER Konsorcjum Firm "Piotruś Pan"

19-100 Mońki, Al. Niepodległości 16

87,1

5

92,1

II. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zostały odzucone następujące oferty:

 1. MENTOR Ośrodek Szkolenia Kadr, ogran prowadzący: CE Lingua Sp.z o.o. 31-620 Kraków, ul. Os.Bohaterów Września 1A lok C.

  Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienia faktyczne:

Zamawiający działając na podstawie art. 90, ust. 1 ustawy Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, pismem z dnia 4 grudnia 2015r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjasnień, w tym dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Treść złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień jest tak ogólnikowa, że uniemożliwia Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę. Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów, dokumentów, wyliczeń ani kalkulacji, do czego był wezwany pismem z dnia 4 grudnia 2015r. Dodatkowo cena wskazana w piśmie wyjaśniającym jest niezgodna z ceną wskazaną w ofercie.


2. Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Os. Słoneczne 14

  Uzasadnienie prawne:

  Zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 4, w związku z art. 90, ust. 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – Wykonawca nie obalił domniemania o rażąco niskiej cenie.

Uzasadnienia faktyczne:

Zamawiający działając na podstawie art. 90, ust. 1 ustawy Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, pismem z dnia 4 grudnia 2015r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Treść złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień nie potwierdza, że cena złożonej przez niego oferty nie jest rażąco niska.

W pkt. 2 i 4 wyjaśnień zaoferowanej ceny Wykonawca powołuje się na doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych. Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, realizowane w wymiarze godzinowym, zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez Zamawiającego. Zgodnie z ustawą O pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 z póżn. zm.) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 17, ust. 1, pkt 11), a organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18, ust. 1, pkt 3) to dwa odrębne zadania. Zamawiający nie może przyjąć wyjaśnień dotyczących doświadczeń w wykonywaniu usług opiekuńczych jako doświadczeń w wykonywaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

Wykonawca przedstawił 2 umowy cywilno-prawne, gdzie w jednej z nich stawka wynagrodzenia jest wyższa niż zaoferowana cena za 1 godzinę świadczonych usług, a druga nie odnosi się do przedmiotu zamówienia.

Przedstawione umowy cywilnoprawne nie są jedynym kosztotwórczym elementem zamówienia, jak założył Wykonawca. Według opisu przedmiotu zamówienia usługi będą świadczone osobie objętej pomocą w miejscu zamieszkania. Według art. 25 i 27 Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn.zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta porzebywa z zamiarem stałego pobytu. W przypadku, gdy w mieszkaniu osoby objętej pomocą nie będzie odpowiednich warunków do przeprowadzenia terapii, w szczególności terapii wymagających specjalistycznych urządzeń, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić terapię w innym miejscu na terenie miasta Augustowa (miejsce zamieszkania). Zamawiający nie zapewnia takiego pomieszczenia. Dla Wykonawcy zrodzi to kolejne koszty: wynajm pomieszczeń, koszty utrzymania, dezynfekcji urządzeń, koszty dojazdu itp.

Wykonawca w wyjaśnieniu zaoferowanej ceny wskazuje na dostępność wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia. Nie wskazuje natomiat, co rozumie pod tym stwierdzeniem. Odległość między Wykonawcą a miejscem wykonywania zamówienia jest z kolei według Zamawiającego wyjątkowo niesprzyjającym warunkiem wykonywania zamówienia.

  Zgodnie z art. 90, ust. 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznał, że wyjaśnienia zawierające niekonkretne i ogólnikowe stwierdzenia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


III. O Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

  Zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1. Lemon Moon Joanna Wichłacz-Sosnowska 04-320 Warszawa, ul. ks. Jana Sztuki 31
lok. 1B

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24, ust. 2, pkt 4 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający działając na podstawie art. 26, ust. 3 ustawy Pzp, pismem z dnia 4 grudnia 2015r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz zamówień (minimum 1 zamówienie) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 5 do SIWZ),

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).

Do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na uzupełnienie dokumentów Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, w związku z czym został wykluczony z postępowania, a jego oferta została odrzucona zgodnie z art. 24, ust. 4 ustawy Pzp.


IV O terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Zgodnie z art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27, ust. 2 ustawy. Oznacza to, że umowa może zostać zawarta po dniu 14.12.2015r.


Augustów, dnia 9 grudnia 2015r.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Wprowadzający: Ignacy Rostkowski

Data modyfikacji: 2015-12-09

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2015-12-09