Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu IV części postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu IV części postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 18.12.2015r. na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół Augustowa oraz uprawnionych mieszkańców Augustowa


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że:

Jako najkorzystniejszą wybrano:


- ofertę PPHU AGAZA Agata Zejer — Bazylewska 16-070 Choroszcz, Barszczewo 2A — dotyczy I, II, III, V i VI części zamówienia

Oferta spełniła wszystkie wymagania określone w siwz i uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 • cena: 95 pkt

 • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie: 100 pkt,

oraz

- ofertę „SPOŁEM” ASS 16-300 Augustów, ul. Mostowa 3 — dotyczy VII części zamówienia.

Oferta była jedyną, która wpłynęła na tę część postępowania, spełniła wszystkie wymagania określone w siwz i uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 • cena: 95 pkt

 • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie: 100 pkt.


Na I, II, V i VI część zamówienia wpłynęły 4 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęła oferta z:

- Konsorcjum Firm CATERMED S.A. I REBUS Sp. z o.o. 31-201 Kraków, ul. Siemaszki 15A

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 • cena: 70,4 pkt

 • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie 75,4 pkt.

- ASS „Społem: 16-300 Augustów, ul. Mostowa 3

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 • cena: 79,7 pkt

 • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie 84,7 pkt.

- NEPTUN Beata Szałach Hotel SELMENT w Szeligach k/Ełku, 20-021 Lublin, ul Solna 5 lok. 15

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 • cena: 86 pkt

 • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie 91 pkt.

Na III część zamówienia wpłynęły 3 oferty. Oprócz oferty najkorzystniejszej wpłynęła oferta z:

- Konsorcjum Firm CATERMED S.A. I REBUS Sp. z o.o. 31-201 Kraków, ul. Siemaszki 15A

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 • cena: 70,4 pkt

 • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie 75,4 pkt.


- NEPTUN Beata Szałach Hotel SELMENT w Szeligach k/Ełku, 20-021 Lublin, ul Solna 5 lok. 15

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 • cena: 86 pkt

 • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie 91 pkt.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadna oferta nie została odrzucona, żaden Wykonawca nie został wykluczony. W związku z powyższym, zgodnie z art. 94 ust. 2, pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta bezzwłocznie.

Jednocześnie zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zawiadamia, że w części IV postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

W dniu 22.12.2015r. wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie pismo od Dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie, z którego wynika, że szkoła nie zapewni swobodnego dostępu do pomieszczeń szkolnych Wykonawcy, wyłonionemu z przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ponieważ wystąpi rażąca i niedopuszczalna dyskryminacja uczniów. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wczesniej przewidzieć. Pismo z Zespołu Szkół Samorządowych w Augustowie wpłynęło w dniu 22.12.2015r., w związku z czym Zamawiający został zmuszony do unieważnienia postępowania w części IV dotyczącej w/w szkoły.

Augustów, dnia 23 grudnia 2015r.

Teresa Dobko
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w AugustowieMetryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Wprowadzający: Ignacy Rostkowski

Data modyfikacji: 2015-12-23

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2015-12-23