Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia 18.12.2015r. na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy) dla uczniów szkół Augustowa oraz uprawnionych mieszkańców AugustowaW związku z rezygnacją z podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zgodnie z art. 94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że:

Jako najkorzystniejszą wybrano:


- ofertę NEPTUN Beata Szałach Hotel SELMENT w Szeligach k/Ełku, 20-021 Lublin, ul Solna 5 lok. 15 – dotyczy I, II, III, V i VI części postępowania.

Oferta spełniła wszystkie wymagania okreslone w siwz i uzyskała najwyższą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

  • cena: 86 pkt

  • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie 91 pkt.

oraz

- ofertę „SPOŁEM” ASS 16-300 Augustów, ul. Mostowa 3 – dotyczy VII części zamówienia.

Oferta była jedyną, która wpłynęła na tę część postępowania, spełniła wszystkie wymagania określone w siwz i uzyskała maksymalną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

  • cena: 95 pkt

  • doświadczenie: 5 pkt

Łącznie: 100 pkt.


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadna oferta nie została odrzucona, żaden Wykonawca nie został wykluczony. W związku z powyższym, zgodnie z art. 94 ust. 2, pkt 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta bezzwłocznie.


Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2015-12-30