Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie za 2018r.

Poniżej zamieszczone są odnośniki do plików w formacie "pdf", zawierające sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie i roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018r.

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie

za rok 2018

 

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II
Augustów 2019 r.

 

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej

w Augustowie

Adres: 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

Numer KRS: 0000066973

REGON : 790179518

NIP: 846 – 10 – 31 – 729

Telefon/Fax: 87 – 64 – 45 – 430

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

strona www:

Data powstania: 18.07.1995r.

Wpis do organizacji

pożytku publicznego: luty 2004r., Monitor Polski Nr 96, poz.827 z 2008 r.

Informacje o organizacji: http:// bip.mops.augustow.eu/stowarzyszenie-na-rzecz-pomocy-spolecznej/

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Teresa Dobko - przewodnicząca

Jolanta Sołtys - zastępca przewodniczącej

Grażyna Matys - skarbnik

Barbara Cituk - sekretarz

Agata Frąckiewicz - członek

 

Komisja Kontrolna Stowarzyszenia:

Małgorzata Cieślukowska - przewodnicząca

Elżbieta Giczewska - sekretarz

Urszula Faszczewska - członek

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie powstało w 1995 roku z inicjatywy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, którzy chcieli wspierać potrzebujących mieszkańców Augustowa. Powołanie Stowarzyszenia było szansą na poszukiwanie nowych rozwiązań, form pomocy potrzebującym, zmiany sytuacji życiowej wielu osób. Rozwój lokalny powiązany jest z działalnością lokalnej społeczności, jej aktywności. Zaangażowanie doświadczonych i kompetentnych społeczników, współpraca z lokalnymi podmiotami i instytucjami umożliwia realizację zadań, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczeństwa. Stowarzyszenie zamierza kontynuować swoją działalność w oparciu o partnerstwo z podmiotami sektora publicznego i pozarządowego, by pomoc na rzecz osób potrzebujących była efektywna i służyła poprawie trudnej sytuacji wielu mieszkańców naszego miasta.

Formy i zakres działalności statutowej

Stowarzyszenie w 2018 r. prowadziło swoją działalność zgodnie z zapisanymi w Statucie celami:

1. Organizowanie i prowadzenie wszelkiej pomocy, a w szczególności gromadzenie i podział funduszy dla osób potrzebujących pomocy z terenu miasta Augustowa.

2. Promowanie osób chcących nieść pomoc społeczną innym osobom.

3. Organizowanie życia koleżeńskiego.

4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.

5. Stowarzyszenie wspiera w różny sposób dzieci z rodzin wieloproblemowych, osoby niepełnosprawne, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, wykluczeniem społecznym i marginalizacją, rodziny w kryzysie.

6. Stowarzyszenie może występować do różnych instytucji, samorządów, administracji publicznej i państwowej, donatorów, darczyńców z wnioskami o przyznanie środków finansowych wraz z prawem ich rozliczania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, a swoją działalność opiera na społecznej pracy członków i wolontariuszy.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dzięki statusowi organizacji pożytku publicznego i otrzymanemu wsparciu z 1% przekazanego na konto naszego Stowarzyszenia udało nam się przeprowadzić wiele działań, wspierać mieszkańców Augustowa. W 2018 roku wpłaty wyniosły 45.466,90 zł.

Koszty realizacji zadań Stowarzyszenia w roku 2018 wyniosły - 155.392,13 zł, w tym koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego z wpłat 1% podatku 44.375,76 oraz koszty pozostałe działalności statutowej 111.016,37 zł

 1. Koszty działalności statutowej konto = 400 = 128.385,78 zł

a/ koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego z wpłat 1% = 44.375,76 zł

1. Pomoc dla osób z terenu Augustowa 2.734,42 zł

 

Zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenie stara się wspierać mieszkańców Augustowa poprzez pomoc w różnych formach.

Z wpłat z tytułu „1%” zostały zakupione paczki żywnościowe na Boże Narodzenie dla osób korzystających z usług opiekuńczych oraz kartki świąteczne w/w osobom, artykuły żywnościowe dla osób przebywających w ogrzewalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie oraz sfinansowano wymagany wkład własny w kwocie 201,38 zł w realizowanym zadaniu „Pomocna dłoń 2018”- działania osłonowe i prewencyjne skierowane do osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych.

 

 

2. Pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych 4.894,58 zł

 

Mieszkańcy Augustowa często są w trudnej sytuacji życiowej wynikającej najczęściej z problemów finansowych spowodowanych bezrobociem, uzależnieniami, długotrwałymi chorobami. Czynniki te prowadzą do dysfunkcji rodzin, a skutki są najtrudniejsze dla dzieci. Stowarzyszenie wspiera rodziny ubogie i wieloproblemowe, a szczególnie dzieci poprzez dofinansowywanie różnorodnych działań skierowanych do wyżej wspomnianej grupy dzieci. W roku 2018 z wpłat opp zostały przeprowadzone różnorodne działania.

Stowarzyszenie zakupiło słodycze z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego działających na terenie miasta Augustowa oraz z okazji Dnia Dziecka. Zostały zakupione słodycze z okazji Bożego Narodzenia – przekazano do placówek działających w obszarze pomocy społecznej w Augustowie. Opłacono koszty związane z organizacją czasu wolnego dzieciom uczęszczającym do Świetlicy „Nasza Ostoja” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie.

W okresie wakacyjnym ze środków Stowarzyszenia zostały opłacone obiady dzieciom uczęszczającym do placówki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie – 3.462,00 zł.

3. Środki przekazane w ramach 1% na szczegółowe cele 36.746,76 zł:

- z wypłat 1% - cel szczegółowy „Elżbieta Zarzecka” – 29.652,23 zł,

- z wpłat 1% podatku – cel szczegółowy „NIEWIDOMI” = 1.617,43 zł,

- z wpłat 1% podatku – cel szczegółowy „AMAZONKI” – 493,20 zł,

- z wpłat 1% podatku – cel szczegółowy „ŚDS” = 4.812,70 zł,

- z wpłat 1% podatku – cel szczegółowy „Niewidoma Ewa” = 171,20 zł.b/ w ramach podpisanych umów = 78.215,00 zł

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/3/2018 z 10.01.2018 „Gdy mam wolny czas od szkoły to jestem w „Naszej Ostoi” – 4.160,00 zł,

- umowa z Gminą Miastem Augustów NR SA/7/2018 z 10.01.2018r. „Każdy ma szanse na lepsze jutro – wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej” - 32.065,00 zł,

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/17/2018r. z 25.01.2018r. Pomocna dłoń 2018 – działania osłonowe i prewencyjne skierowane do osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych – 5.500,00 zł,

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/25/2018 z 19.03.2019r. „Wigor juniora w wieku seniora”- 14.000,00 zł,

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/43/2018 z 08.06.2018r. „Wakacje są najlepsze!!!” - 18.010,00 zł,

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/56/2018 z 20.09.2018r. „Seniorzy – seniorom- cenna lekcja współpracy” – 4.480,00 zł.c/ pozostałe koszty działań statutowych = 5.795,02 zł

 1. Pomoc w organizacji czasu wolnego dla seniorów - 3.120,02 zł

Dofinansowanie projektu pt. „Wigor juniora w wieku seniora” w wysokości 3.120,00 zł oraz projektu „Seniorzy seniorom – cenna lekcja współpracy” w wysokości 0,02 zł.

 1. Pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych – 330,00 zł

- ze środków własnych Stowarzyszenia – 330,00 zł

Stowarzyszenie dofinansowało realizacje projektu skierowanego do dzieci z rodzin wieloproblemowych uczęszczających do placówki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” w Augustowie pt. Wakacje są najlepsze w wysokości 330,00 zł.

 1. Spotkanie członków Stowarzyszenia 2.345,00 zł

 1. Koszty administracyjne konto =401 = 638,57 zł

 1. usługi obce /opłaty bankowe/ - 429,10 zł

 2. zakup materiałów i wyposażenia – 209,47 zł

 1. Koszty realizacji działalności statutowej z konta rozrachunkowego = 26.367,78 zł

 1. hasło „ŚDS” – 544,87 zł

 2. „Elżbieta Zarzecka” – 25.822,91 zł

 

 

II. Przychody ogółem 129.553,10 zł:

 

 1. składki członkowskie – 2.445,00 zł,

 2. wpłaty na działalność pożytku publicznego /1% - 45.466,90 zł:

- bez specjalnego celu 5.289,10 zł,

- cel szczegółowy „Elżbieta Zarzecka” – 33.068,00 zł,

- cel szczegółowy „NIEWIDOMI” - 1.812,00 zł,

- cel szczegółowy „Niewidoma Ewa” – 171,20 zł,

- cel szczegółowy „AMAZONKI” - 313,90 zł,

- cel szczegółowy „ŚDS” – 4.812,70 zł,

3. wpłaty na odnowienie sprzętu rehabilitacyjnego – 300,00 zł,

4. darowizny - 3.126,20 zł:

- osoby prywatne - różne osoby na cele statutowe – 3.120,00 zł,

- Komitet Wyborczy Wyborców Strażacy Mogielnice – 6,20 zł.

5. środki z budżetu gminy: 78.215,00

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/3/2018 z 10.01.2018 „Gdy mam wolny czas od szkoły to jestem w „Naszej Ostoi” – 4.160,00 zł,

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/7/2018 z 10.01.2018r. „Każdy ma szanse na lepsze jutro – wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej” - 32.065,00 zł

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/17/2018r. z 25.01.2018r. Pomocna dłoń 2018 – działania osłonowe i prewencyjne skierowane do osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych – 5.500,00,

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/25/2018 z 19.03.2019r. „Wigor juniora w wieku seniora”- 14.000,00,

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/43/2018 z 08.06.2018r. „Wakacje są najlepsze!!!” - 18.010,00 zł

- umowa z Gminą Miastem Augustów Nr SA/56/2018 z 20.09.2018r. „Seniorzy – seniorom- cenna lekcja współpracy” – 4.480,00 zł

 

W 2018r. Stowarzyszenie realizowało zadania zlecone przez organy administracji publicznej (Gminę Miasto Augustów), wszystkie projekty zostały zrealizowane w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie:

 

1. Umowa Nr SA/3/2018 z 10.01.2018r. „Gdy mam wolny czas od szkoły to jestem w „Naszej Ostoi”;

– termin realizacji :22.01.2018r. - 12.02.2018r.,

- koszt całkowity zadania: 5.360,00 zł,

- kwota dotacji: 4.160,00 zł.

Celem zadania była organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dzieciom uczęszczającym do placówki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie. Podczas ferii dzieci z rodzin wieloproblemowych miały zorganizowany czas wolny, uczestniczyły w różnorodnych zajęciach: plastycznych, warsztatach kulinarnych przeprowadzonych poza placówką, wspólnej zabawie, grach stolikowych, jednodniowej wycieczce do Suwałk: zwiedzanie na zajęcia w laboratorium Stymulacji Medycznej – moduł ratowniczy z jazdą symulatorem ambulansu w Parku Naukowo Technicznym oraz do kina.

2. Umowa Nr SA/17/2018 z dnia 25.01.2018r. „Pomocna dłoń 2018 – działania osłonowe i prewencyjne skierowane do osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych”;

- termin realizacji: 01.04.2018r. - 15.12.2018r.

- koszt całkowity zadania: 6.450,00 zł,

- kwota dotacji: 5.500,00 zł.

Celem zadania była pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w trudnej sytuacji życiowej poprzez przeprowadzenie działań osłonowych i prewencyjnych. Prowadzona była praca socjalna metodą streetworkingu, której zdaniem było utrzymanie w społeczności lokalnej, zabezpieczenie w okresie zimowym osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością. Zakupiono odzież i bieliznę. Zostało zorganizowane Spotkanie Wigilijne oraz zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania świątecznych paczek żywnościowych.

3.Umowa nr SA/7/2018 z dnia 10 stycznia 2018r. „Każdy ma szanse na lepsze jutro – wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej”;

- termin realizacji: 01.03.2018r. -15.12.2018r.,

- koszt całkowity zadania: 35.865,00 zł,

- kwota dotacji: 32.065,00 zł.

Celem projektu było kompleksowe wsparcie rodzin (mieszkańców Augustowa) w trudnej sytuacji życiowej poprzez umożliwianie skorzystanie z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Ponadto w ramach projektu wsparcie otrzymała placówka wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie: opłacenie poradnictwa psychologicznego skierowanego do dzieci i rodziców, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w Świetlicy, organizacja wycieczki jednodniowej do Kadzidłowa i Galindii. W ramach projektu prowadzony był program profilaktyczny.

 

4.Umowa nr SA/25/2018 z 19.03.2018r. „Wigor juniora w wieku seniora”.

- termin realizacji: 01.04.2018r.-15.12.2018r.,

- koszt całkowity zadania: 17.870,00 zł,

- kwota dotacji: 14.000,00 zł.

Celem projektu była aktywizacja starszych mieszkańców. Zostały przeprowadzone następujące działania: zajęcia sportowe (3 miesiące po 2 godziny tygodniowo - 24 godziny), 2 warsztaty kulinarne, wyjazd jednodniowy do Teatru Dramatycznego w Białymstoku, 5 warsztatów z treningu pamięci, warsztaty cyrkowe połączone z wykonywaniem figur z balonów oraz z żonglerki, warsztaty – nauka tańców integracyjnych.

5.Umowa Nr SA/43/2018 z 08.06.2018r. „Wakacje są najlepsze!!!”

- termin realizacji: 15.06.2018r. - 15.09.2018r.,

- koszt całkowity zadania: 22.665,60 zł,

- kwota dotacji: 18.010,00 zł.

W okresie wakacji dzieci uczęszczające do placówki wsparcia dziennego Świetlica „Nasza Ostoja” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie miały zapewnione różnorodne zajęcia. Dzieci uczestnicząc w różnorodnych zajęciach mogły rozwijać się intelektualnie i społecznie. Wspólnie spędzony czas wpłyną na integrację dzieci i nawiązanie głębszych relacji z rówieśnikami. Zorganizowano trzydniową wycieczkę do Trójmiasta i Szymbarku, zostały zorganizowane 2 wyjścia do kina, zorganizowano rejs katamaranem, 1 wyjście na kręgielnię, podczas zajęć kulinarnych promowano zdrowy styl odżywiania, udzielono pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, wsparcie emocjonalne przez psychologa - 8 godzin zajęć z psychologiem (zgodnie z potrzebą zostały przeprowadzone zajęcia grupowe ),

6. Umowa Nr SA/56/2018 z 20.09.2018r. „Seniorzy – seniorom- cenna lekcja współpracy”

- termin realizacji: 24.09.2018r. - 30.11.2018r.,

- koszt całkowity zadania: 5.080,02 zł,

- kwota dotacji: 4.480,00 zł.

Została zorganizowana wizyta studyjna do dwóch gminnych Rad Seniorów w Łapach i w Supraślu. Aktywni przedstawiciele środowiska osób starszych mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniami, cennymi praktycznymi uwagami. Były to wartościowe spotkania, które przyczyniły się rozwoju współpracy miedzy seniorami. Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu.

 

 

 

 

 

 • Rzeczowy majątek trwały na 31.12.2018 r. – 52.291,23 zł.

 • Liczba członków zwyczajnych (opłacających składki członkowskie) – 70

 • Stowarzyszenie w 2018 r. nie nabyło żadnych nieruchomości.

 • Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań.

 • Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników, wszystkie działania prowadzone są

przez wolontariuszy.

 

W roku 2018 nie została przeprowadzona żadna kontrola zewnętrzna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia. Każda forma pomocy przekazana przez Państwo jest dla nas wyrazem zaufania wobec naszej działalności.

Dziękujemy za Państwa wrażliwość, wyrozumiałość i otwartość na problemy innych. Dzięki ludziom wielkiego serca nasze Stowarzyszenie działa na rzecz potrzebujących mieszkańców Augustowa.

Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia, za ich bezinteresowną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II 

Zarząd Stowarzyszenia:

- Teresa Dobko – przewodnicząca - ……………………………………………

- Jolanta Sołtys – zastępca przewodniczącej - …………………………………

- Grażyna Matys – skarbnik - …………………………………………………….

- Barbara Cituk – sekretarz - …………………………………………………….

- Agata Frąckiewicz – członek - …………………………………………………

Komisja Kontrolna:

- Małgorzata Cieślukowska – przewodnicząca ………………………………

- Elżbieta Giczewska – sekretarz - ………………………………..………..…..

- Urszula Faszczewska – członek - …………………………………………….

 

 

 

Poniżej zamieszczone są odnośniki do plików, zawierające sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie i roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2019-08-22

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2019-08-22

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2019-08-22