Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 206.000 euro - posiłki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej do 206.000 euro

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów, tel. (087) 6445430, fax. (087) 6445430.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami: Grażyna Matys, Agnieszka Filipow.

Przedmiot zamówienia:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków (pełne obiady, zupy, zupy z wkładką, II śniadania) dla uczniów szkół w Augustowie oraz osób uprawnionych w:

1. Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1 — przewidywana ilość do wydania: 180 posiłków dziennie,

2. Szkole Podstawowej Nr 4, ul. M. Konopnickiej 5 — przewidywana ilość do wydania: 100 posiłków dziennie,

3. Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21 — przewidywana ilość do wydania: 50 posiłków dziennie,

4. Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35 — przewidywana ilość do wydania: 50 posiłków dziennie,

5. Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41 — przewidywana ilość do wydania: 30 posiłków dziennie,

oraz dla:

6. osób korzystających ze Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6 w Augustowie (osoby bezdomne i inne, które własnym staraniem nie mogą przygotować sobie posiłków) — przewidywana ilość: 30 posiłków dziennie,

7. pozostałych mieszkańców Augustowa — przewidywana ilość do wydania: 240 posiłków dziennie,

Szacunkowe liczby wydawanych posiłków mogą ulegać zmianie (plus, minus) 50% w skali miesiąca, w zależności od pozyskania środków w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 roku.

Udostępnia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowejhttp://mops-augustow.pbip.pl od dnia 15.12.2009r., tj. daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia tych warunków: na podstawie złożonych oświadczeń.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 — 31.12.2010

Termin związania z ofertą: 30 dni

Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie żąda wniesienia wadium od wykonawcy,

- dopuszcza składanie ofert częściowych.

W zakres zamówienia wchodzą następujące części:

1. Cześć I: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Rajgrodzka 1.

2. Część II: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4, ul. M. Konopnickiej 5.

3. Część III: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Tartaczna 21.

4. Część IV: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35.

5. Część V: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41.

6. Część VI: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków do Stołówki MOPS przy ul. Ks. Skorupki 6,

7. Część VII: Przygotowywanie i wydanie gorących posiłków w punktach Wykonawcy na terenie miasta Augustowa.

Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

Miejsce i termin składania ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, do dnia 23 grudnia 2009r., do godz. 1000.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój Nr 4, dnia 23 grudnia 2009r., godz. 1015.

Augustów, dnia 15 grudnia 2009r.

Ogłoszenie opublikowano:

- na tablicy ogłoszeń w Ośrodku,

- na stronie http://mops-augustow.pbip.pl,

- w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2009-12-15

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2009-12-15