Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro

1. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów

tel. 087 644 54 30, fax: 087 644 54 30

e-mali: mops@urzad.augustow.pl, strona internetowa: http://mops-augustow.pbip.pl

2. Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych na poziomie piwnicy w Środowiskowym Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 12

Oznaczenie wg słownika Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej http://mops-augustow.pbip.pl

3. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

- Teresa Dobko — kierownik, tel. 087 644 54 30 wew. 40

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.10.2009r. - 30.11.2009r.

Prace mogą być wykonywane wyłącznie w godzinach od 1700 — 600 w dni powszednie oraz w soboty.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1 w pokoju Nr 4 do dnia 28.09.2009r. do godz. 1100.

6. Kryteria wyboru oferty(w %): cena — 100%

7. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 28 września 2009r o godz. 1115.

8. Zamawiający :

- nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- nie wymaga wniesienia wadium,

- nie zamierza zawierać umowy ramowej

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2009-09-08

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2009-09-08