Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Kategoria aktualności 1

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor

Ogłoszenie Nr 1/2017

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor (1 osoba)

1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1,

16-300 Augustów

2. Stanowisko i warunki zatrudnienia:

podinspektor

umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

przewidywany termin zatrudnienia – 01 kwietnia 2017r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS Augustów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek administracja, prawo, zarządzanie lub

ekonomia,

- znajomość przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180).

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

4. Wymagania dodatkowe:

- odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność, wysoka kultura

osobista,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość przepisów ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,

- znajomość programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji (Word, Microsoft

Office, Sygnity).

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

- prowadzenie wszelkich spraw związanych z przyznaniem i wypłaceniem dodatków energetycznych,

- prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

- realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

6. Wymagane dokumenty:

- życiorys (curriculum vitae),

- list motywacyjny,

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o ukończeniu studiów) i ewentualny staż pracy,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowe/ powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r.poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz. 1202 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce składnia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów – pokój nr 4 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Ośrodka) w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie (opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1.

Augustów, dnia 07.03.2017r.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2017-03-07

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2017-03-07

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2017-03-07