Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1456 została opublikowana nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jedną z najważniejszych zmian jest przesunięcie okresu zasiłkowego, który od 2009 r. ma obejmować okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Okres zasiłkowy, który rozpoczął się w dniu 1 września 2008 r. zostaje przedłużony do dnia 31 października 2009 r. Decyzje przedłużające okres pobierania świadczeń będą wydawane z urzędu.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotyczy ona art. 9,10,15b) wprowadzona na podstawie art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz niekktórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).
Nakłada ona od dnia 1 listopada 2009 r. obowiązek potwierdzania zaświadczeniem lekarskim opieki medycznej nad kobietą w ciąży nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Formę opieki medycznej oraz wzór zaświadzenia lekarskiego niezbędnego w celu ubiegania się wymienione świadczenia okeśli w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpiecznenia społecznego.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2009-02-13

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2009-02-13