Dane Osobowe

Dane Osobowe

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika Panią Jolantę Sołtys.

 2. Został powołany inspektor ochrony danych Pan Robert Stańczyk, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com.

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa.

 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 10. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest:

- warunkiem prowadzenia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie oraz wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ignacy Rostkowski

Data wytworzenia: 2018-07-02

Wprowadzający: Administrator BIP MOPS

Modyfikujący: Administrator BIP MOPS

Data modyfikacji: 2020-09-04

Opublikował: Administrator BIP MOPS

Data publikacji: 2018-07-02