Ogłoszenie nr 17

Termin ważności strony 2009-07-14

Ogłoszenie nr 17

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor

1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów

2. Stanowisko i warunki zatrudnienia:

podinspektor

Umowa w wymiarze pełnego etatu na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy o pracę.

Przewidywany termin zatrudnienia — lipiec 2009r.

3. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie wyższe — kierunek administracja, prawo lub ekonomia,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- znajomość ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

- znajomość ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

4. Wymagania dodatkowe

- umiejętność interpretacji przepisów prawa,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i wystawieniem decyzji zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych,

- sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych,

- realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów — w zakresie powierzonym przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,

- prowadzenie spraw biblioteki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Wymagane dokumenty

- życiorys (curriculum vitae),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o ukończeniu studiów) i ewentualny staż pracy,

- kwestionariusz osobowy,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku;

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458).

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Wojska Polskiego 1 16-300 Augustów — pok. nr 4, w terminie do dnia 27.04.2009r. do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie (opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1.

Augustów, dnia 14 kwietnia 2009r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Teresa Dobko

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Dźwilewska

Wprowadzający: Joanna Dźwilewska

Data modyfikacji: 2009-04-14

Opublikował: Joanna Dźwilewska

Data publikacji: 2009-04-14